Ochrona danych osobowych pracowników

1. WPROWADZENIE
2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
3. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
4. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONO PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
6. W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO EGZEKWOWAĆ PRAWO DO PRYWATNOŚCI?
7. JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?
8. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ LUB ZGŁOSIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZKU OCHRONY DANYCH?
9. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

 

1. WPROWADZENIE

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności dotyczy przetwarzania wszystkich danych osobowych (byłych) pracowników, pracowników tymczasowych pracujących pod bezpośrednim nadzorem (np. niezależnych wykonawców i stażystów), (byłych) dyrektorów wykonawczych lub nie wykonawczych z naszej Firmy, bądź (byłych) członków rady nadzorczej lub podobnego organu naszej Firmy (zwanych dalej indywidualnie „Pracownikiem” lub „Państwem”) przez spółkę Nutreco N.V. z siedzibą przy Stationsstraat 77, Amersfoort, Holandia, a także przez dowolną spółkę stanowiącą własność lub kontrolowaną w sposób bezpośredni lub pośredni przez Nutreco, z którą się Państwo kontaktowali lub nawiązywali relacje biznesowe (dalej: "Nasza Firma" lub "my"). Nutreco N.V. oraz spółka stanowiąca własność lub kontrolowana w sposób bezpośredni lub pośredni przez Nutreco, z którą się Państwo kontaktowali lub nawiązywali relacje biznesowe, odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych. W niniejszym oświadczeniu opisujemy, kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także wszelkie inne informacje, jakie mogą być dla Państwa ważne. W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt na adres e-mail podany na końcu niniejszego oświadczenia.

Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Prywatności obowiązuje od dnia 24 maja 2018 r. Ostatnie zmiany wprowadzono dnia 24 maja 2018 r. Niniejsze oświadczenie może ulegać zmianom, przy czym najnowsza wersja jest publikowana na naszej stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w trakcie okresu zatrudnienia, zostaniecie Państwo aktywnie poinformowani o takiej sytuacji.

2. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasza Firma przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji Państwa umowy o pracę. Przetwarzanie będzie prowadzone w jednym lub więcej z następujących celów biznesowych:

A. Zarządzanie zasobami ludzkimi, personelem oraz administracją płac.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zarządzania zasobami ludzkimi oraz personelem, a także w celu zarządzania Państwa aktami osobowymi. Obejmuje to przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów oceny wyników, reorientacji zawodowej, odnotowywania urlopów i innych absencji, danych dotyczących wynagrodzeń, rozliczania kosztów podróży, a także innej komunikacji z Państwem. Może na nas również ciążyć obowiązek przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ma to miejsce np. w przypadku identyfikacji, zapobiegania oszustwom, kontroli wewnętrznej oraz ochrony w ramach Firmy. W przypadku ekspatów przetwarzamy dane osobowe również w związku z rozliczeniami podatkowymi. Ponadto przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z administracją wynagrodzeń. Nie tylko prowadzimy administrację Państwa pensji, ale również czasu pracy oraz nadgodzin, premii, czy też innych wynagrodzeń lub świadczeń.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej z Państwem umowy o pracę, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawnych.
 • przetwarzamy - w koniecznym zakresie - Państwa dane teleadresowe, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, narodowość, zdjęcia, nagrania video, numer ubezpieczenia społecznego, numer dowodu osobistego lub paszportu, oświadczenie o stanie zatrudnienia, wyznanie, dane z izby handlowej lub numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące rekrutacji (m.in. historię zatrudnienia, dane dot. wykształcenia), dane dotyczące piastowanych stanowisk pracy, dane z pozwolenia na pracę, dane o dostępności, warunkach zatrudnienia, dane podatkowe, dane dot. płatności, czasu pracy, dane z akt osobowych, dane dot. ubezpieczeń, lokalizacji i organizacji, beneficjentów i osób na utrzymaniu, dane konta/profilowe (w korporacyjnych systemach ICT), dane generowane podczas realizacji umowy o pracę oraz korespondencję z naszą Firmą dotyczącą zgłoszeń o pracę, w tym referencje, informacje o absencjach i urlopach.

B. Realizacja procesu biznesowego oraz zarządzanie wewnętrzne.

Podczas pracy na rzecz naszej Firmy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach prowadzenia i organizacji naszej działalności. Obejmuje to zarządzanie ogólne, planowanie pracy, odnotowywanie czasu pracy, rozliczanie czasu pracy z podmiotami zewnętrznymi, występowanie o dotacje ze strony agencji rządowych lub podmiotów trzecich, wybór przedstawicieli pracowników naszej Firmy do organów zarządczych, administrację związków pracowniczych oraz zarządzanie majątkiem naszym i pracowników. Przetwarzamy Państwa dane osobowe dla celów zarządzania wewnętrznego. Na przykład, zapewniamy przetwarzanie centralne w celu zapewnienia wydajniejszej pracy. Prowadzimy audyty i dochodzenia, wdrażamy systemy kontroli działalności, a także zarządzamy i wykorzystujemy katalogi pracowników. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe dla celów archiwizacyjnych i ubezpieczeniowych, prawnych, doradztwa biznesowego, a także w kontekście rozstrzygania sporów.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym istotnym interesie w celu utrzymania i poprawy stanu operacji biznesowych.
 • przetwarzamy – w koniecznym zakresie – Państwa dane teleadresowe, datę urodzenia, płeć, dane dotyczące piastowanych stanowisk pracy, dane o dostępności, czasie pracy, dane dot. ubezpieczeń, lokalizacji i organizacji, odnośne dane z akt osobowych, dotyczące beneficjentów i osób na utrzymaniu, a także dane generowane podczas realizacji umowy o pracę. 

C. BHP, bezpieczeństwo i integralność danych.

W naszej Firmie cenimy zdrowie i bezpieczeństwo osób, a także bezpieczeństwo i integralność danych. Aby chronić naszych pracowników i klientów przetwarzamy Państwa dane osobowe. Monitorujemy naszych pracowników przed i podczas okresu zatrudnienia w naszej Firmie, a także poświadczamy autentyczność Państwa statusu zatrudnienia i praw dostępu. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celu zapewnienia BHP oraz ochrony majątku naszego, pracowników i klientów.

W tym celu:

 • możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu monitorowania naszych procesów wewnętrznych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, odnośne dane z akt osobowych, dane dot. ubezpieczeń, lokalizacji i organizacji, a także udostępnione nam dane dotyczące Państwa zdrowia.

D. Analiza organizacyjna oraz rozwój, raportowanie dla zarządu, przejęcia i zbycia.

W naszej Firmie przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby móc opracowywać i sporządzać raporty oraz analizy na potrzeby zarządzania. Na przykład prowadzimy ankiety pracownicze w celu dowiedzenia się więcej na temat Państwa opinii i poglądów w celu przygotowania raportu dla zarządu. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w kontekście transakcji połączenia, przejęcia i zbycia, a także zarządzania nimi.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w naszym istotnym interesie w celu utrzymania i poprawy stanu operacji biznesowych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, datę urodzenia, płeć, dane dotyczące piastowanych stanowisk pracy, warunków pracy, dane dot. ubezpieczeń, lokalizacji i organizacji, dotyczące beneficjentów i osób na utrzymaniu, a także dane generowane podczas realizacji umowy o pracę.

E. Zgodność z przepisami prawa.

Może na nas również ciążyć obowiązek przetwarzania danych osobowych w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa. Ma to miejsce np. w przypadku wypełniania obowiązków działu zasobów ludzkich (HR). Może np. zajść konieczność przetwarzania Państwa danych osobowych w świetle regulacji o dotacjach lub ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisami prawa może na nas ciążyć obowiązek ujawnienia Państwa danych osobowych instytucjom państwowym lub nadzorczym.

W tym celu:

 • przetwarzamy takie dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nas zobowiązań prawnych.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, datę urodzenia, płeć, stan cywilny, narodowość, numer ubezpieczenia społecznego, numer dowodu osobistego lub paszportu, oświadczenie o stanie zatrudnienia, dane z izby handlowej lub numer identyfikacji podatkowej, dane dotyczące piastowanych stanowisk pracy, dane z pozwolenia na pracę, dane o warunkach zatrudnienia, dane podatkowe, dane dot. płatności, lokalizacji i organizacji.

F. Monitorowanie i badanie zgodności z przepisami

Monitorujemy konta pracownicze w celu sprawdzenia zgodności z obowiązującą polityką i przepisami. Monitorujemy również Państwa korzystanie z naszych sieci, systemów oraz informacji w celu sprawdzenia zgodności z ich polityką. Jest to działanie niezależne od faktu korzystania z urządzeń informatycznych naszej Firmy, bądź urządzeń własnych w celu uzyskania dostępu do informacji, sieci lub systemów naszej Firmy.

W przypadku podejrzeń, iż zachowanie lub działania któregokolwiek z pracowników nie są zgodne z naszą polityką i regulacjami, nasza Firma może przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne, a także generować i przetwarzać dodatkowe dane osobowe. Możemy np. prowadzić takie dochodzenie w przypadku zabronionego przekazania jakichkolwiek tajemnic handlowych naszej Firmy, informacji poufnych, własności intelektualnej lub know-how, oszustwa, albo w przypadku podejrzewania, iż dany pracownik stanowił źródło wirusa, spamu lub innych interferencji w nasze systemy lub sieć.

W tym celu:

 • możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes w celu monitorowania naszych procesów wewnętrznych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych.
 • przetwarzamy dane konta/profilowe (w systemach korporacyjnych ICT), jak data i godzina logowania, rodzaj udostępnianych informacji i plików, wyszukiwania oraz rodzaj wykorzystywanego urządzenia, numer mobilny urządzenia, adresy IP, adresy MAC, dokumenty, do których uzyskiwany był dostęp oraz długość takiego dostępu, informacje na temat sieci mobilnej, Państwa mobilnego systemu operacyjnego, a także mobilnej wyszukiwarki, ustawień strefy czasowej oraz szczegóły dotyczące urządzenia.
 • nie przechowujemy w tym celu Państwa danych osobowych o ile nie są one powiązane z zachowaniem sprzecznym z przepisami. W takim przypadku przechowujemy odnośne dane osobowe do czasu zakończenia dochodzenia lub postępowania.

G. Ochrona istotnych interesów Pracowników.

Jeżeli ochrona Państwa istotnych interesów wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych, będziemy je przetwarzać. Może tak być np. w przypadku, gdy Państwa koledzy lub przełożeni powinni posiadać informacje dotyczące Państwa stanu zdrowia.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu ochrony Państwa istotnych interesów, przy czym przetwarzamy Państwa dane osobowe jeżeli jest to konieczne w celu uniknięcia obrażeń lub innych szkód na zdrowiu.
 • przetwarzamy Państwa dane teleadresowe, odnośne dane z akt osobowych, dane dot. ubezpieczeń, lokalizacji i organizacji, a także udostępnione nam dane dotyczące Państwa zdrowia.

H. Oferowanie możliwości rozwoju pracowniczego

Wykorzystujemy informacje przechowywane w naszym systemie HR w celu oferowania Państwu możliwości rozwoju pracowniczego. W ten sposób możemy zaoferować Państwu odpowiednie szkolenia, edukację, coaching, bądź inne formy doradztwa zawodowego lub rozwoju osobistego odpowiadające Państwa potrzebom. Dane osobowe są również wykorzystywane do celów ogólnego rozwoju ścieżki kariery i kompetencji.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej z Państwem umowy o pracę.
 • przetwarzany Państwa dane teleadresowe, informacje dotyczące rekrutacji (np. historię zatrudnienia, wykształcenia itp.), dane dotyczące piastowanych stanowisk pracy, lokalizacji i organizacji, dane generowane podczas realizacji umowy o pracę, a także korespondencję z nami w odniesieniu do zgłoszenia o pracę (wraz z referencjami oraz informacjami o absencjach i urlopach).

I. Umożliwienie Państwu realizacji zadań w ramach zwykłej działalności

W przypadku pracy w naszej Firmie korzystacie Państwo z naszych systemów i sieci w ramach normalnej działalności. Wysyłacie maile, przeszukujecie sieć i wykonujecie telefony. Możecie również odbywać podróże biznesowe w imieniu naszej Firmy. W takich przypadkach przetwarzamy Państwa dane osobowe ujęte w takich dokumentach lub meta danych dołączonych do takich dokumentów. Na przykład, gdy wysyłacie maila, przetwarzamy Państwa dane kontaktowe oraz informacje profilowe.

W tym celu:

 • przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej z Państwem umowy o pracę.
 • przetwarzamy – w koniecznym zakresie – Państwa dane teleadresowe, datę urodzenia, płeć, dane dotyczące piastowanych stanowisk pracy, dane konta/profilowe (korporacyjne systemy ICT), dane dotyczące treści i ruchu w sieci (np. komunikacja internetowa, wychodzące i przychodzące wiadomości mailowe, drukowane dokumenty, urządzenia do przechowywania danych), dane z dowodu tożsamości lub paszportu, dane z kart lojalnościowych lub kredytowych, plany i preferencje dotyczące podróży, a także dane na urządzeniach zapasowych.

3. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Nasza Spółka będzie przechowywać Dane Pracowników wyłącznie przez okres wymagany do spełnienia danego Celu Biznesowego w stopniu rozsądnie niezbędnym w celu spełnienia odnośnych wymogów prawnych lub w stopniu pożądanym w świetle przepisów o przedawnieniu.

Niezwłocznie po zakończeniu okresu wymaganego przechowywania danych, Dane te zostaną:

(i) bezpiecznie usunięte lub zniszczone;

(ii) zanonimizowane; lub

(iii) przeniesione do Archiwum (o ile nie będzie to sprzeczne z prawem lub harmonogramem przechowywania danych).

4. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Dostęp do Państwa danych osobowych w ramach naszej Firmy

Wszyscy nasi pracownicy mają dostęp do Państwa profilu w naszej Firmie oraz danych ogólnodostępnych na tym profilu. W wyniku powyższego podczas wysyłania danych do innych odbiorców, np. podczas wysyłania maila do klienta, odbiorca ten również otrzyma dane osobowe ujęte w takich danych. Dane te będą dostępne na zasadzie konieczności posiadania takich informacji w ramach Firmy.

Państwa dane nieudostępniane publiczne mogą być udostępniane innym odnośnym działom w ramach naszej Firmy, m.in. Działowi IT, HR, Prawnemu, Działowi ds. Bezpieczeństwa Informacji, oraz Działowi Etyki i Zgodności z Przepisami wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji ich odnośnych zadań. W ramach takiego przetwarzania Państwa dane osobowe mogą być przesyłane do kraju, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Mimo to nasza Firma podjęła kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Państwa danych osobowych. W tym celu Wiążące Reguły Korporacyjne obowiązują w całej grupie, do której należy nasza Firma.

Dostęp osób trzecich do Państwa danych

Następujące rodzaje podmiotów trzecich mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli ma to związek ze świadczeniem przez nich produktów lub usług na rzecz naszej Firmy: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy obsługujące karty kredytowe, dostawcy usług informatycznych i konsultanci, biura podróży, ambasady, doradcy finansowi, podatkowi i radcy prawni, klienci, księgowi, firmy leasingowe, organy kontrolne, organy ds. kontroli medycznej, lekarze medycyny sądowej, ośrodki szkoleniowe, ośrodki usługowe, dostawcy usług pocztowych i kurierskich. W sytuacji udostępniania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim nasza Spółka podejmie wymagane działania umowne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, by Państwa dane osobowe były przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym dla celów przetwarzania uzgodnionych z naszą Firmą. Takie podmioty trzecie będą przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku przesyłania danych osobowych podmiotom trzecim w kraju, który nie zapewnia adekwatnego stopnia ochrony danych osobowych, podejmiemy działania w celu zapewnienia, by Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione, np. przez zawarcie Standardowych Klauzul Umownych UE z takimi odbiorcami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w innych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami prawa.

5. W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZONO PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

W naszej opinii oraz na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka podjęliśmy odpowiednie kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. W naszej ocenie uwzględniliśmy ryzyko przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, bądź przypadkowej utraty, uszkodzenia, zmiany, nieupoważnionego udostępnienia lub dostępu, a także inne formy bezprawnego przetwarzania (w tym m.in. niepotrzebne gromadzenie danych) lub ich dalszego przetwarzania.

6. W JAKI SPOSÓB MOŻECIE PAŃSTWO EGZEKWOWAĆ PRAWO DO PRYWATNOŚCI?

Macie Państwo prawo do żądania dostępu i wglądu w swoje dane osobowe, a także - na określonych warunkach - do ich korekty i/lub usunięcia. Ponadto, macie Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jak i prawo do przeniesienia danych.

W celu dochodzenia swoich praw do prywatności prosimy o kontakt zgodnie z danymi podanymi w dolnej części niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych. Proszę pamiętać, że możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji Państwa tożsamości.

7. JAK WYCOFAĆ ZGODĘ?

Zgoda pracownika generalnie nie może być wykorzystywana jako pełnoprawna podstawa do przetwarzania danych osobowych pracowników. Jednakże, zgodnie z określonymi wymogami, np. gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawne, można uzyskać zgodę Pracownika. W każdej chwili możecie Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych. Proszę pamiętać, że wycofanie zgody nie ma charakteru wstecznego, przy czym wycofanie zgody jest możliwe wyłącznie w przypadku jej wcześniejszego udzielenia. Prosimy o kontakt w celu wycofania zgody na adres e-mail podany na końcu niniejszego Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych.

8. JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ LUB ZGŁOSIĆ NARUSZENIE OBOWIĄZKU OCHRONY DANYCH?

W przypadku skarg dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych przez naszą Firmę, albo w przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku ochrony danych przez naszą Firmę, możecie Państwo wnieść skargę lub zgłosić naruszenie ochrony danych swojemu kierownikowi liniowemu lub korzystając z danych teleadresowych podanych na końcu niniejszego formularza Oświadczenia o Ochronie Prywatności Danych. Niezależnie od złożenia skargi w naszej Firmie, możecie Państwo również wnieść skargę do swojego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

9. JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych prosimy w pierwszej kolejności o uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia. W przypadku dalszych pytań, uwag lub skarg prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w naszej firmie pod adresem: rodo@trouwnutrition.com.