Broiler house Broiler house

Poprawa wydajności brojlerów

Efektywne żywienie zwierząt przy jednoczesnym zachowaniu ich dobrego stanu zdrowia ma pozytywny wpływ zarówno na wydajność jak i na rentowność produkcji. Ponieważ koszty paszy stanowią większość całkowitych kosztów hodowli zwierząt, zapewnienie optymalnego spożycia składników odżywczych, które przekłada się na wzrost jest kluczowe. Straty składników odżywczych na inne procesy fizjologiczne mają znaczący wpływ na efektywność produkcji.

Wydajność paszy

Dzięki ogromnemu postępowi w genetyce brojlerów, tempo wzrostu i wydajność paszy uległy znacznej poprawie w porównaniu do poziomów sprzed 25 lat. Szybki wzrost popytu na mięso drobiowe, wzrost cen pasz i większa świadomość konsumentów w zakresie troski o środowisko spowodowały, że hodowcy muszą produkować brojlery, które rosną szybko i jednocześnie wykorzystują składniki odżywcze w najbardziej efektywny sposób.

Poprawa przyrostów i jednorodności

Współcześnie brojlery potrzebują zaledwie kilku tygodni, aby osiągnąć masę ubojową. Ten szybki wzrost  może powodować brak jednorodności, ptaków w stadzie, co prowadzi do dużych różnic w masie ciała przy uboju. Różnice w wadze tego samego stada zaczynają się już w okresie wylęgu. Różnice płci są też bardzo istotne (samce rosną szybciej niż samice). Najlepszy stopień jednorodności w stadach brojlerów można osiągnąć dzięki dobrym warunkom wylęgu i rozsądnym praktykom zarządzania.

Ograniczenie stresu cieplnego

Objawy kliniczne stresu cieplnego obejmują spadek parametrów produkcyjnych (ADFI, ADG, FCR). Występują w  (wydłużonych) okresach podwyższonej temperatury otoczenia i wysokiej wilgotności. Wpływa to negatywnie na dobrostan zwierząt i produktywnosć. Stres cieplny stanowi wynik ujemnego bilansu pomiędzy ilością energii netto przepływającej od zwierzęcia do jego otoczenia a ilością energii cieplnej produkowanej przez zwierzę.

Jakość tuszki i mięsa

Dobra jakość tuszy i mięsa brojlerów zaczyna się od zdrowego kurczęcia, żywionego w sposób zapewniający optymalny wzrost. Selekcja genetyczna również odgrywa ważną rolę w określaniu cech tuszy i mięsa.

Poprawa wydajności brojlerów bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Hodowcy drobiu i integratorzy nieustannie poszukują sposobów na zwiększenie wydajności i efektywności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Ważne jest zwrócenie uwagi na przestrzeganie odpowiednich praktyk w zakresie bioasekuracji oraz skupienie się na wszystkich aspektach, które mają bezpośredni wpływ na wydajność i zdrowie ptaków, w tym na  zarządzanie wylęgiem, gospodarkę wodną i ściółkową oraz środki higieny na fermie, a także odpowiednie kwalifikacje pracowników. Aby wspomóc działania zmierzające do zwiększenia efektywności, Trouw Nutrition zaleca podawanie paszy prestarter w ciągu pierwszych czterech dni po wykluciu, aby wspierać wczesny rozwój i uzyskać ptaki o najwyższej możliwej wadze oraz możliwie najniższe koszty w przeliczeniu na kilogram na koniec cyklu produkcyjnego.

Nasza oferta w zakresie poprawy wydajności brojlerów

Program Efektywności Produkcji

Program Efektywności Produkcji

Wspieranie zwierzęcia w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wydajności i efektywności wykorzystania paszy przy zachowaniu odpowiedniego stanu zdrowia.

NutriOpt Actionable Insights (profilowanie i doradztwo żywieniowe)

NutriOpt Actionable Insights (profilowanie i doradztwo żywieniowe)

Poprzez nasze profilowanie i doradztwo żywieniowe zapewniamy, że do produkcji pasz dla zwierząt używane są zdrowe, bezpieczne i zrównoważone surowce. Pomaga to w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, popartych dokładnymi danymi.

NutriOpt Optimal Performance (Broiler model)

NutriOpt Optimal Performance (model dla brojlerów)

Przewiduj i optymalizuj produkcję brojlerów za pomocą modelu symulacji i optymalizacji ekonomicznej.