Ochrona danych osobowych czytelników e-wydania Trouw i My

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Trouw Nutrition Polska sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (05-825) przy ul. Chrzanowska 21/25.

II. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem rodo@trouwnutrition.com; pod numerem telefonu 22 755 02 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu podtrzymania relacji oraz przesyłania Ci elektronicznej prenumeraty dwumiesięcznika „Trouw i My”.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art.6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania dwumiesięcznika „Trouw i My”. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

IV. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (przesyłania informacji handlowych i marketingowych) lub w celu przesyłania Ci elektronicznej prenumeraty dwumiesięcznika „Trouw i My”. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż do zakończenia prowadzenia przez Trouw Nutrition Polska sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim działalności gospodarczej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z naszej grupy kapitałowej. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorami i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Podane przez Ciebie dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.