Managing mycotoxin risk in layers Managing mycotoxin risk in layers

Zarządzanie ryzykiem mykotoksyn w hodowli niosek

W przypadku niosek towarowych, minimalizacja ryzyka narażenia na mykotoksyny jest niezbędna do optymalizacji produkcji. Nioski są bardziej podatne na narażenie na mykotoksyny z powodu długiego, 70-tygodniowego cyklu produkcyjnego. Mykotoksyny mogą mieć negatywny wpływ na produkcję jaj, jakość skorupy jaj i poziom przeciwciał, pogarszając jednocześnie współczynnik wykorzystania paszy (FCR) i śmiertelność. Dobre praktyki w zakresie zarządzania narażeniem na mykotoksyny rozpoczynają się od pozyskiwania dobrej jakości surowców paszowych. Stały monitoring mykotoksyn powinien być stosowany również na etapie przechowywania surowców i paszy.

Jak rozpoznać problem?

Skuteczne zarządzanie mykotoksynami w chowie niosek zaczyna się od zidentyfikowania problemu mykotoksyn, z którym mamy do czynienia. Problemy mogą być różne w różnych gospodarstwach i dlatego analiza mykotoksyn w surowcach jak najszybciej po otrzymaniu surowca ma decydujące znaczenie dla podjęcia decyzji o jego przyjęciu lub odrzuceniu. W tym względzie szczególnie pomocna jest technologia i szybkie analizy. Mycomaster, opracowany w oparciu o najnowsze badania, może pomóc rolnikom w analizie sześciu kluczowych mikotoksyn w ciągu 30 minut. W przeciwieństwie do wielu szybkich testów, Mycomaster może analizować mikotoksyny w paszach pełnoporcjowych, w tym w paszach dla niosek. Taka analiza w połączeniu z objawami występującymi u ptaków na fermie i wynikami badań weterynaryjnych pomaga w zbiorowej i dokładnej diagnozie zakażenia mikotoksynami. Kolejnym narzędziem, które TN opracowało w celu dostarczenia zaleceń dostosowanych do potrzeb klienta jest NutriOpt Mycotoxin Advisor, który dostarczy zalecenia oparte na analizie mykotoksyn w paszy dla niosek w połączeniu z praktycznymi wartościami orientacyjnymi ustalonymi dla wielu mykotoksyn. Z tego powodu zachęcamy producentów pasz i hodowców niosek do podłączenia swoich urządzeń Mycomaster do naszej bazy danych.

Wpływ na hodowlę

Istnieją dwa rodzaje hodowców niosek na całym świecie: ci, którzy sami produkują paszę i ci, którzy kupują gotową paszę od komercyjnych wytwórców. Wyzwanie związane z mykotoksynami zaczyna się w momencie pojawienia się strat w surowcach dla tych pierwszych. Jeśli hodowcy nie są ostrożni w doborze odpowiedniej jakości surowców, mogą stracić pieniądze na późniejszym etapie, jeśli takie surowce zostaną uznane za niezdatne do użycia w produkcji paszy. Drugim wyzwaniem związanym z mykotoksynami jest pogorszenie zdrowia i wydajności kur niosek. W przeciwieństwie do kurcząt brojlerów, nioski towarowe są hodowane przez co najmniej 70 tygodni życia. W rezultacie nioski chronicznie cierpią z powodu mykotoksyn, nawet jeśli ich ilość w paszy jest minimalna. Zatrucie przewlekłe jest trudne do zdiagnozowania, ponieważ klasyczne objawy mogą nie występować. Dokładne monitorowanie niosek chronicznie narażonych na mykotoksyny wykazało spadek produkcji jaj, jakości skorupy jaj, jakości ściółki, upierzenia i poziomu przeciwciał oraz pogorszenie FCR i większą śmiertelność.

Nioski towarowe są stale narażone na kontakt z mykotoksynami, co prowadzi do przewlekłej toksyczności i strat ekonomicznych. Należy wprowadzić kompleksowy program zarządzania ryzykiem związanym z mykotoksynami, aby zapobiec lub zmniejszyć ich wpływ na hodowlę.