Good citizenship Good citizenship

Odpowiedzialność społeczna

Dla naszych pracowników ważne jest, abyśmy byli odpowiedzialną firmą. Prowadzimy działalność z poszanowaniem praw wszystkich osób, które są z nami związane oraz zapewniamy środowisko pracy, w którym pracownicy czują się bezpieczni, mile widziani i mogą rozwijać swoją karierę. Obejmuje to również współpracę w naszych lokalnych społecznościach na rzecz lepszego życia dla wszystkich.

Różnorodność i integracja

W Trouw Nutrition i Nutreco wierzymy, że różnorodność i integracja są podstawowymi wartościami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Nasza praca w tym zakresie jest prowadzona przez nasz dział HR, w koordynacji z naszą firmą macierzystą, SHV Holdings. Jesteśmy zobowiązani do wzmocnienia naszych wysiłków, aby zapewnić, że możemy stworzyć zróżnicowaną i zintegrowaną kulturę organizacyjną w całym Trouw Nutrition. Wdrażamy działania wspierające pozyskiwanie i utrzymywanie zróżnicowanej kadry pracowniczej, przy jednoczesnym budowaniu świadomości i umożliwianiu tworzenia bardziej zróżnicowanego zespołu kierowniczego. 

Trouw Nutrition zadba o to, aby: 

  • Jedną na trzy zatrudnione osoby była kobieta, począwszy od 2020 r.
  • Do 2025 roku chcemy mieć 25% kobiet w kierownictwie wyższego szczebla.
  • Wdrożymy program "Taking the stage", począwszy od 2020 roku, aby ułatwić naszym Pracownicom podążanie w kierunku kobiecego przywództwa.

Rozwój lokalnej społeczności

Ubóstwo i bezpieczeństwo żywnościowe będą stanowiły stały problem w miarę wzrostu liczby ludności na świecie, która do 2050 r. ma wzrosnąć około 10 miliardów. Stanowi to duże zagrożenie dla naszych społeczności i dla ludzkości w ogóle - nie tylko z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju, ale także z punktu widzenia braku równowagi społecznej. 

Nasze firmy są ważną częścią lokalnych społeczności, w których działamy. Przyczyniamy się do rozwoju lokalnych gospodarek, zapewniając miejsca pracy dla członków społeczności oraz zaopatrując się w lokalne usługi i towary. Mamy również do odegrania rolę w utrzymaniu zdolności przyrody do funkcjonowania w długim czasie poprzez minimalizowanie ilości odpadów, zapobieganie zanieczyszczeniom, promowanie wydajności i rozwijanie lokalnych zasobów w celu ożywienia lokalnych gospodarek.

A by rozwiązać te kwestie na rynkach, na których działamy, Nutreco od 2014 roku angażuje się w Projekty Rozwoju Społeczności na całym świecie. Projekty te opierają się na "tworzeniu wspólnej wartości" i są strategicznie ukierunkowane na wzmocnienie pozycji i szkolenie ludzi w zmarginalizowanych ekonomicznie społecznościach, w których funkcjonuje Trouw Nutrition i nasza współdziałająca firma operacyjna Skretting. Ich celem jest podnoszenie świadomości, transfer technologii w celu zwiększenia produkcji rolnej w sposób zrównoważony i pomoc ludziom z tych zmarginalizowanych społeczności w "podnoszeniu się z ubóstwa".

Nasze filary:

Zdrowie i dobrostan
Klimat
Odpowiedzialność społeczna